تشکر ازحضور گرم دوستان وسپاس فروان از عزیزانی که لطف فرمودند و نظر مرقوم فرمودند
وعذر خواهی از غیبت طولانیم در وبلاگ .

البته در حد توانم پاسخ گوی عزیزان ورزشکاری بوده ام که به صورت ایمیل سوال مطرح فرموده بودند .
ازکسانی که هنوز فرصت جوابگویی به انان پیدا نکرده ام پوزش می طلبم