عضلات اگر چه در حین تمرین شلاق می خورند اما در حین خواب رشد می کنند! هورمون رشد انسانی زمانی که شما در خواب هستید، بی منت و بی عارضه ترشح می شود! ریکاوری سریع و مطلوبی که با مصرف گلوتامین و یا با تزریق استروئید و یا با مصرف افدرین و ... قصد رسیدن به آن را دارید، به طور طبیعی و بی عارضه، در خواب عمیق و کافی قابل دسترسی است.

انسان به طور متوسط در یک شبانه روز نیاز به 7 الی 9 ساعت خواب مفید دارد. ورزشکارانی که در طول روز به سختی تمرین می کنند، مسلما نیاز به خواب بیشتر دارند.