امروز دوست قدیمی را دیدم
هنوز سر حال و قبراق بود
یادم میاد در سال1986 در کویت باهم بودیم
اقای علی ملائکه زاده
اره یادم میاد در ان دوران یک بار هم مقام اورد برای باشگاه عربی که کار می کردیم